Privatlivspolitik for Svømmeklubben NORD

Senest ændret d. 01/01/2023

Svømmeklubben NORDs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person- oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Svømmeklubben NORD er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

​Kontaktperson: Formanden for NORD

​Adresse: Skolevej 2, 9400 Nørresundby

​CVR: 14342028

​Telefonnr.: 98174137

E-mail: kontakt@svommeklubbennord.dk 

​Website: https://svommeklubbennord.dk/

Behandling af personoplysninger

​Vi behandler følgende personoplysninger:

1) ​Medlemsoplysninger:
-​Almindelige personoplysninger:​​​
​    x Registrerings-​og ​kontaktoplysninger ​som ​navn, ​køn, ​adresse, indmeldelsesdato,​telefonnummer, ​fødselsdato,​ e-mailadresse

​2) ​Oplysninger om ansatte:
-​ Almindelige personoplysninger:
 x Kontaktoplysninger ​som ​adresse,​ telefonnummer​ og​ e-mail- adresse
 x Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 - ​Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
x ​CPR-nummer
x ​Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

3) ​Oplysninger om frivillige:
-​ Almindelige personoplysninger:
x ​Kontaktoplysninger​ som ​telefonnummer ​og ​e-mail- adresse

Her indsamler vi oplysninger fra

​Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

​Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

Formålene:

1)​ Formål med behandling af medlemsoplysninger:

2)​ Formål med behandling af oplysninger på ansatte:

3)​ Formål med behandling af oplysninger på frivillige:

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

​I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Samtykke

​Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Vi indhenter ikke personoplysninger om børn og unge under 18 år uden samtykke fra en forælder.

Videregivelse af dine personoplysninger

​I forbindelse med idrætsaktivitet, herunder stævner, kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. Desuden offentliggøres klubrekorder med navn, disciplin og tid på klubbens hjemmeside. Såfremt du ikke ønsker en klubrekord offentliggjort, kontakt da den dataansvarlige.

Der sker videregivelse af oplysninger om ansatte i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af, eksempelvis ved tilmelding til kurser.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

​Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ansat eller som frivillig:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i over- ensstemmelse med følgende kriterier:

​Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen

Frivillige:

​Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

​Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit frivillige arbejde i foreningen ophører.

Ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over- ensstemmelse med følgende kriterier:

​Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

​Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ansatte og frivillige til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

​Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per- sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

​Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

​​

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab. Januar 2018.