Vedtægter

Vedtægter for Svømmeklubben NORD

1. Foreningens navn

1.1 Foreningens navn er Svømmeklubben NORD, i det efterfølgende kaldet ”NORD”. NORD skrives altid med store bogstaver.

1.2 Foreningens hjemsted er Nørresundby.

2. Foreningens formål

2.1 NORD's formål er gennem øvelser og konkurrence at udbrede interessen for og kendskab til fysisk udfoldelse i vand og herigennem – sammen med andre sociale aktiviteter medvirke til at skabe trivsel og velvære blandt klubbens medlemmer.

3. Organisering af NORD

3.1 NORD ledes af en bestyrelse.

3.2 Bestyrelsen udarbejder et budget hvert år ved året udgang med udgangspunkt det kommende års forventede aktiviteter i svømmeklubben NORD.

4. Medlemmer og medlemmernes pligter

4.1 Som medlem kan enhver optages.

​Umyndige kan alene optages ved accept fra en forælder eller værge.

4.2 Der optages både passive og aktive medlemmer. Aktive medlemmer udøver svømmeaktiviteter, mens passive medlemmer kan udgøre enhver med interesse og lyst til at arbejde for NORD's fomål.

4.3 Medlemmer har pligt til at overholde NORD's vedtægter, politikker og retningslinjer der fremgår af hjemmesiden, herunder pligt til at betale et kontingent jf. dog med undtagelse anført i § 5 stk. 3.

4.4 Bestyrelsen kan beslutte, for en fastsat tid eller for bestandigt, at bortvise et medlem, der ikke overholder disse vedtægter, politikker og retningslinjer. Denne beslutning kræver simpelt flertal i en afstemning, hvor mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Det pågældende medlem har ret til, på den førstkommende generalforsamling, at få prøvet sin sag. Det bortviste medlem skal, ved at indsende et forslag til generalforsamlingen, anmode om at få prøvet sin sag på generalforsamlingen. Indtil da gælder bestyrelsens beslutning. Generalforsamlingen kan vedtage at opretholde bestyrelsens beslutning med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

5. Kontingent

5.1 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen.

5.2 Kontingentet skal forfalde forud for enhver deltagelse i svømmeklubbens NORD aktiviteter.

5.3 De til enhver tid værende bestyrelsesmedlemmer er fritaget fra kontingentbetaling.

5.4 Et medlem, der melder sig ud, modtager ikke dennes kontingent retur.

6. Ordinær generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er NORD's øverste myndighed.

6.2 På generalforsamlingen indstiller bestyrelsen en dirigent og en referent til valg.

6.3 På den ordinære, og eventuelle ekstraordinære, generalforsamling, jvf. § 8, har ethvert aktivt medlem stemmeret, når medlemmet er 15 år eller derover. Medlemmer under 15 år skal være repræsenteret ved en forælder eller en værge.

6.4 Stemme kan alene afgives ved personligt fremmøde, dog behøver medlemmer under 15 år, repræsenteret ved en forælder eller en værge, ikke at være til stede personligt.

6.5 Stemmeretten kan ikke afgives på fuldmagt, udover hvad der er gældende for medlemmer under 15 år.

6.6 Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året. Afholdelse tilstræbes inden udgangen af marts måned.

6.7 Ordinær generalforsamling kan afholdes virtuelt hvis der ikke er mulighed for fysisk fremmøde.

6.8 Indkaldelse sker via e-mail og ved opslag på NORD's hjemmeside med en måneds varsel.

6.9 Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 8 dage før generalforsamlingen bekendtgør formanden indkomne forslag på NORD's hjemmeside.

6.10 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ved stemmelighed indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

6.11 Vedtægtsændringer kan alene vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

6.12 Beslutninger med økonomisk betydning for NORD svarende til 25% eller mere af egenkapitalen kan alene vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

​6.13 Dagsorden

1 .​Valg af dirigent og referent.

2.​ Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.​ Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og det kommende års budget.

4.​ Indkomne forslag.

5.​ Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6.​ Valg af revisor.

7. Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller når mindst 100 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Indkaldelse sker efter samme fremgangsmåde som beskrevet i § 6, dog således at indkaldelsesvarsel nedsættes til mindst 14 dage. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling. Formanden bekendtgør dagsorden med indkomne forslag på NORD's hjemmeside senest 3 dage forinden den ekstraordinære generalforsamling. Det er en betingelse for gennemførelse af den ekstraordinære generalforsamling, at mindst 75 % af forslagsstillerne skal være fremmødt.

8. Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift af NORD, dog således at NORD er organiseret som beskrevet i § 3.

8.2 NORD tegnes af bestyrelsesformanden i forening med mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem.

8.3 Økonomisk bindende aftaler, herunder sponsoraftaler, kan kun indgås med underskrift fra de tegningsberettigede personer.

8.4 Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer fordelt på en formand, en næstformand, en kasserer samt 2-5 yderligere bestyrelsesmedlemmer.

8.5 Bestyrelsen kan nedsætte/nedlægge et eller flere udvalg til at varetage driften af eksisterende eller nye aktiviteter.

​​

8.6 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges i lige år, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

8.7 Valgbar til bestyrelsen er enhver person over 18 år med tilknytning til svømmeklubben NORD.

8.8 Ansatte i svømmeklubben NORD er ikke valgbare til bestyrelsen.

8.9 Kandidater kan vælges i deres fravær, hvis denne på forhånd skriftligt har meddelt bestyrelsen, at kandidaten ønsker at opstille til valg på generalforsamlingen.

8.10 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som bestyrelsen finder anledning dertil.

8.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og formanden eller næstformanden er blandt de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

8.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

8.13 Der føres et referat fra bestyrelsesmødet, som godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.

8.14 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

9. Regnskab

9.1 NORD's regnskabsår følger kalenderåret.

9.2 Regnskab forsynet med revisors påtegning fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

10. Hæftelse

10.1 NORD's medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser. Herfor hæfter alene NORD.

11. Ophævelse af NORD

11.1 Ophævelse af NORD kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor dette punkt er på dagsordenen som forslag.

11.2 Beslutning om NORD's ophævelse kræver, at mindst halvdelen af NORD's stemmeberettigede medlemmer er til stede, og forslagets vedtagelse kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

11.3 Såfremt der på generalforsamlingen ikke er fremmødt mindst halvdelen af NORD's stemmeberettigede medlemmer, men opnås der på generalforsamlingen et flertal som beskrevet ovenfor, indkalder bestyrelsen, i overensstemmelse med § 8, til en ny generalforsamling, hvor beslutning om klubbens ophævelse kan vedtages med et flertal på 2/3 uafhængig af antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

​​

11.4 I tilfælde af NORD's ophævelse skal NORD's formue gå til idrættens fremme i Aalborg Kommune.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. august 2021​