Generalforsamlingen 2012

Skrevet onsdag d. 21. marts 2012

Tirsdag d. 20. marts blev der afholdt generalforsamling i Svømmeklubben NORD.

Der var ingen i bestyrelsen, der var på valg. Bestyrelsen består derfor fortsat af:

  • Formand: Stine Sørensen
  • Næstformand: Lotte Leismann
  • Kasser: Heidi Jensen

Derudover er Jane Heide repræsentant for svømmeskolen, Jeanette Christensen repræsentant for k-afdelingen samt Inge Bengtsen repræsentant for dyk.

I kan læse referat, formandens beretning samt beretninger for de enkelte afdelinger herunder:

Generalforsamling Svømmeklubben NORD
Referat af generalforsamlingen tirsdag den 20. marts kl. 19.00 2012

Dagsorden:


1. Valg af dirigent
Michael Frellsen blev valg som dirigent.

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen – beretningen blev godkendt

3. Kassereren fremlægger sidste års regnskab og kommende års budget afdelingsspecificeret
Kassereren fremlagde regnskabet og budgettet – begge blev godkendt

4. Indkommende forslag:


§7 c) Bestyrelsesmedlemmer sidestilles med aktive medlemmer (”ved minimum passivt medlemskab” slettes).

§ 9 stk. 1 Bestyrelsen består af 3-4 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen samt 1 medlem fra hver af de 3 afdelinger. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årige periode (ændres til denne ordlyd).

Ny § 10 Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden i foreningen med næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

§ 11 d) Økonomisk bindende aftaler, herunder sponsoraftaler, kan kun indgås, med underskrift fra de tegningsberettigede personer.

Ovenstående vedtægtsændringer blev godkendt.

5a Valg af bestyrelse
Ingen på valg. Det er ikke hensigtsmæssigt, at alle er på valg samme år – derfor opfordres der til, at der er et bestyrelsesmedlem der kun vælges for et år på næste genreforsamling og derefter for en 2 årige periode.

Formand: Stine Sørensen, næstformand: Lotte Leismann, Kasserer: Heidi Jensen Damgaard.

5b De enkelte afdelingers valg af konkurrencesvømmeudvalg, dykkerudvalg og svømmeskoleudvalg bekræftes på generalforsamlingen
Udvalgsrepræsentanterne blev bekræftet.

5c Valg af 2 bilagskontrollanter
Genvalg til Helle Lind og Michael Frellsen

6. Eventuelt
Intet

7. Referatoplæsning
Referatet blev oplæst og godkendt

Årsberetning 2011

Der er det seneste år sket mange ting i Svømmeklubben NORD – en positiv udvikling som forhåbentligt vil fortsætte. Vi har fået en cheftræner på fuldtid, vi har stor tilslutning til vores aktiviteter i klubben og tilbyder stadig flere og bredere aktiviteter. 

Vi har haft projekter med flere samarbejdspartnere med stor succes.

Svømmeklubben NORD begynder at markerer sig som en god forening, der har plads til alle. Det er vi stolte af.
Specielt vores samarbejde med Sport2Go er en succes, hvor NORD nu også tilbyder snorkeldykning. Sport2Go er et godt projekt, og som en forening, der tilbyder aktiviteter i vand ser vi det som naturligt, at vi er den førende klub inden for vandaktiviteter i dette projekt.

Jeg håber og tror på, at denne positive udvikling i Svømmeklubben NORD vil fortsætte og at drivkraften stadig vil være, at have gode og sjove aktiviteter i vand. Vi vil være innovative og vi vil have plads til alle.

Beretning fra Konkurrenceudvalget 2011
K-afdelingen oplevede sidste år et fald i antallet af ”gamle” konkurrencesvømmere, og derfor startede vi sæsonen med at indføre fælles træning for K1 og K2. Vi ser heldigvis nu en tendens til stigende aktivitet, og vi har en del svømmere med gode resultater – bl.a. flere med kravtider til de store stævner.

2011 blev året, hvor vi gennemførte et større trænerskifte. Fra sæsonstart 2011-12 har vi således et nyt, stærkt trænerteam, som svømmerne er meget glade for. Thomas Clausen er fortsat træner for K3 sammen med Nina Severinsen som ny hjælpetræner. Heine Brunø er tilbage i klubben som træner for K1 og K2 med Niklas Brix som hjælpetræner.

Aktiviteter i det forløbne år
Træningslejre
Vi har traditionen tro holdt opstartslejr i august i Sæby, hvor ca. 11 svømmere fra K1, K2 og K3 deltog sammen med trænerne Thomas Clausen og Heine Brunø. Som noget nyt har vi holdt ”Flytte grænser”-lejr mellem jul og nytår, hvor 12 svømmere deltog i en række fysiske udfordringer både i og uden for vandet sammen med trænerne Heine Brunø og Niklas Brix.

Stævner
Vi har haft svømmere med til flere stævner i Nordjylland og uden for landsdelen med mange gode resultater.

Fredagshygge i klubhuset
Vi forsøger at skabe et godt miljø i konkurrenceafdelingen ved at kombinere fælles træning for alle K-svømmere med efterfølgende spisning og hygge i klubhuset nogle fredage i løbet af sæsonen. Vi håber selvfølgelig også, at det kan bidrage til at trække flere K-svømmere til.

Ungdomslegene 2011
NORD var medarrangør af UL, der i 2011 foregik i Aalborg. Vi havde otte svømmere med, der svømmede på hold med deltagerne fra AS, som vi havde et godt samarbejde med. Der var to stævnedage i Haraldslund, og klubberne arrangerede desuden en fælles udflugtsdag og hyggeaften på Sofiendalskolen, hvor de udenlandske svømmere overnattede.

Klubmesterskab
Vi afviklede klubmesterskab i slutningen af november efter nogle lidt ændrede konkurrenceregler i forhold til tidligere. Fx var det kun et bestemt antal løb, der talte med ved kåringen af årgangsplaceringer. Stævnet var igen en succes med deltagelse af ca. 55 svømmere – bl.a. rigtig mange fra svømmeskolen, der som noget nyt fik et diplom for deres deltagelse. Stævnet sluttede med fællesspisning for svømmere og familier i multihallen, hvor der også blev overrakt medaljer og pokaler.

Officials
Vi har fået uddannet et par nye modul 2-officials, og har også p.t. et par stykker tilmeldt modul 2- og 3-kurser. Vi prøver snarest at få arrangeret et modul 1-kursus i Aalborg, evt. i NORD, da der er flere, der gerne vil deltage, bl.a. en del nye K3-forældre.

Møder
K-udvalget har holdt møder efter behov i det forløbne år. En stor del af planlægningen foregår desuden via mail og telefon.

Nyt tilmeldingssystem
Vi har i det forløbne år fået indført nyt tilmeldingssystem, så al tilmelding til stævner og andre arrangementer foregår via hjemmesiden. Det har gjort det lettere at få overblik over antal tilmeldte, officials og diverse hjælpere, da det hele foregår samme sted. Og det har måske også bidraget til, at flere forældre melder sig til kørsel o.lign., fordi det foregår samme sted, som de skal tilmelde deres barn.

Medlemmer af K-udvalget:


Jeanette Christensen
Ole Høgh Jensen
Gitte Paulsen
Anne Bollerslev

K-udvalget består af fire medlemmer, hvoraf tre har været med siden marts 2010. Jeanette Christensen og Ole Høgh Jensen står for en stor del af det ”daglige” arbejde som koordinator, kontaktperson for trænerne og stævnetilmelder.

Beretning fra Norddyk 2011
Året startede traditionen tro med en god gang ”tøndeslagning” hos Lappedykkerne. Der var igen i år is på vandet, og den bedste underholdning var nok at se 2 mand rende rundt på isen med en kædesav for at få hul . Plankedysten blev vundet af Daniel fra Nord, og efter at have nydt en kold øl i vandet gik turen i sauna. Bagefter var der serveret chili con carne hos lappedykkerne, en super fin dag.

Så vil vi gerne byde alle de nye dykkere der er blevet uddannet i årets løb velkommen i klubben og håber de får nogle rigtig gode dyk så de får lyst til at være her i mange år.

Snorkeldykkerafdelingen
Er i løbet af året vokset til omkring 20 unge mennesker, så der er rigtig gang i den.

Sommertur
Turen startede fredag og foregik fra Aalborg til Hals, Skagen, Læsø, Sverige, Anholt og Ø Hurup.


Generelt så er sommer turen 2011 en tur der vil gå over i historien i dykker afdelingen. Det blev til 12 dyk på 5 dage. Der var 4 dage med havblik og sol. Generelt var der 15-25 m sigt. Der blev dykket på kendte positioner (vrag); men der blev også fundet et nyt meget interessant vrag. Der blev lavet fantastisk mad på Nordstjernens køkken, og en rigtig hyggelig tur med masser af dykker historier. Kim og Bastian fik fanget en del store Torsk, som kom i fryseren, så de kunne gøre lidt glæde når vi kom hjem.

Der har i årets løb været flere turer både med kutter og Rib. En af dem gik til Hanstholm hvor der blev dykket på 2 vrag på ca. 27 m vand. Det ene er helt sikkert et besøg mere værd.

Så er der også nogle der har været på Langeland og haft nogle super fine dyk og efter sigende fået noget rigtig godt at spise.

Julefrokosten blev igen i år afholdt i MP stuen på Aalborg kaserne. Det blev en rigtig succes hvor unge og gamle rigtig hyggede sig i anderledes rammer end vi er vant til.

Året sluttede med en sejltur med Nordstjernen i stiv kuling. Efter endt tur hyggede vi os med gløgg og æbleskiver i vores hus i skudehavnen, en rigtig hyggelig dag.

Til sidst vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen takke alle der har lavet et stykke arbejde i 2011 for Norddyk. For uden frivillig arbejdskraft vil det ikke kunne lade sig gøre at drive en afdeling som vores. Ellers vil vi ønske alle et rigtig godt år 2012 med masser af dyk og mange hyggelige timer.

Dykkerudvalg:


Formand: Torben Christiansen
Materialemand: Lars Bengtson
Snorkeldykkere: Kim Møller Hansen
Web ansvarlig: Daniel Ytterdal
Kutteransvarlig: Kurt Nørgaard
Kasserer: Johnny Iversen
Inge Bengtsen valgt ind som repræsentant i Hovedklubben.

Beretning fra svømmeskolen 2011

Heine er blevet ansat:
Til at hjælpe med, at forbedre kvaliteten og gøre NORD til Danmarks bedste svømmeskole.

Begynder1, begynder2, familie og plaske
Der er især stort pres på begynder 1. Søndagsholdene har fået flere deltagere og er efter et halvt år på prøve nu en succes.

Familie integration
Nyt hold for nydanskere. Flere nydanske kvinder har ønsket et hold hvor de kunne være sammen med deres børn uden mænd. Holdet er sponsoreret af DGI. Succesen har været stor og der er p.t. 34 meldt på holdet. Der er nu lukket for yderligere tilgang på dette hold.

Aqua fighting

Er lukket. Louise er blevet ansat til power aerobic. Vores medlemmer og ansatte i klubben har taget godt imod Louise. Med sport2go er det lige nu ca. 20 der deltagere på power aerobic.

Flex
Der er kun 5 meldt ind i klubben på flex. Holdet kører også videre til næste sæson – da det ikke giver nogen problemer, at de kan deltage på alle voksenholdene. De 5 der er tilmeldt har, alle rost flex ideen. Vi håber, at flere melder sig på flex til august.

Sport2go
NORD er p.t. den eneste svømmeklub der er med i Sport2go. Vi har 11 hold med i år. I år er dykkerne med. Der er stor ros til vores dykkerafdeling for godt samarbejde i forbindelse med sport2go.

Dankortbetaling
Der er indført dankortbetaling. Det er gået okay – dog med få undtagelser. Få personer har ikke set, at de skulle betale med dankort. Vi har skrevet tydeligere på hjemmesiden, hvordan betalingen forgår. Klubbens ældste medlemmer (under 40 personer) har betalt i svømmehallen. Sekretæren har haft sin computer med i hallen – hvor der er betalt med dankort.

Svømmeskole udvalg:


Formand: Jane Heide
Næstformand: Stine Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Michael Frellsen
Personalerepræsentant: Lise Sørensen

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.