Vedtægter

Vedtægter for Svømmeklubben NORD

1. Foreningens navn

1.1 Foreningens navn er Svømmeklubben NORD, i det efterfølgende kaldet ”NORD”. NORD skrives altid med store bogstaver.

1.2 Foreningens hjemsted er Nørresundby.

2. Organisering af NORD

2.1 NORD ledes af en bestyrelse. Den daglige drift varetages af afdelingerne. Afdelingerne har hver et udvalg hvoraf mindst et udvalgsmedlem også er medlem af bestyrelsen.

2.2 Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen og hvert år, senest 14 dage inden årets sidste bestyrelsesmøde, forelægger hvert udvalg et budget og en overordnet aktivitetsplan til bestyrelsens godkendelse. Straks en eventuel budgetoverskridelse er konstateret forelægges dette bestyrelsen, der herefter beslutter i hvilket omfang, der kan afholdes yderligere udgifter i det pågældende budgetår.

3. Foreningens formål

3.1 NORD's formål er gennem øvelser og konkurrence at udbrede interessen for og kendskab til fysisk udfoldelse i vand og herigennem – sammen med andre sociale aktiviteter medvirke til at skabe trivsel og velvære blandt klubbens medlemmer.

4. Medlemmer og medlemmernes pligter

4.1 Som medlem kan enhver optages.

Umyndige kan alene optages ved underskrift fra en forælder eller værge.

4.2 Der optages både passive og aktive medlemmer. Aktive medlemmer udøver svømmeaktiviteter, mens passive medlemmer kan udgøre enhver med interesse og lyst til at arbejde for NORD's formål.

4.3 Medlemmer har pligt til at overholde NORD's vedtægter og bestyrelsesbestemmelser, herunder pligt til at betale et kontingent jf. dog punkt 5.3.

4.4 Bestyrelsen kan beslutte, for en fastsat tid eller for bestandigt, at bortvise et medlem, der ikke overholder disse vedtægter eller bestemmelser. Denne beslutning kræver simpelt flertal i en afstemning, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Det pågældende medlem har ret til, på den førstkommende generalforsamling, at få prøvet sin sag. Det bortviste medlem skal, ved at indsende et forslag til generalforsamlingen, anmode om at få prøvet sin sag på generalforsamlingen. Indtil da gælder bestyrelsens beslutning. Generalforsamlingen kan vedtage at opretholde bestyrelsens beslutning med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

5. Kontingent

5.1 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen.

5.2 Kontingentet forfalder forud hver den 15. januar og den 15. august.

5.3 De til enhver tid værende bestyrelsesmedlemmer er fritaget fra kontingentbetaling.

5.4 Et medlem, der melder sig ud, modtager ikke dennes kontingent retur.

6. Ordinær generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er NORD's øverste myndighed.

6.2 På generalforsamlingen indstiller bestyrelsen en dirigent og en referent til valg.

6.3 På den ordinære, og eventuelle ekstraordinære, generalforsamling, jf. punkt 8, har ethvert aktivt medlem stemmeret, når medlemmet er 15 år eller derover. Medlemmer under 15 år skal være repræsenteret ved en forælder eller en værge.

6.4 Stemme kan alene afgives ved personligt fremmøde, dog behøver medlemmer under 15 år, repræsenteret ved en forælder eller en værge, ikke at være til stede personligt.

6.5 Stemmeretten kan ikke afgives på fuldmagt, udover hvad der er gældende for medlemmer under 15 år.

6.6 Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, dog inden udgangen af marts måned.

6.7 Indkaldelse sker via e-mail og ved opslag på NORD's hjemmeside med en måneds varsel.

6.8 Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 8 dage før generalforsamlingen bekendtgør formanden indkomne forslag på NORD's hjemmeside.

6.9 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

6.10 Vedtægtsændringer kan alene vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

6.11 Øvrige beslutninger med væsentlig økonomisk betydning for NORD såsom køb og salg af fast ejendom kan alene vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

6.12 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og det kommende års budget afdelingsspecificeret.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af to bilagskontrollanter.
  7. Valg af revisor.

7. Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller når mindst 100 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Indkaldelse sker efter samme fremgangsmåde som beskrevet i punkt 6, dog således at indkaldelsesvarsel nedsættes til mindst 14 dage. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling. Formanden bekendtgør dagsorden med indkomne forslag på NORD's hjemmeside senest 3 dage forinden den ekstraordinære generalforsamling. Det er en betingelse for gennemførelse af den ekstraordinære generalforsamling, at mindst 75 % af forslagsstillerne skal være fremmødt.

8. Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift af NORD, dog således at NORD er organiseret som beskrevet i punkt 2.

8.2 NORD tegnes af bestyrelsesformanden i forening med mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem.

8.3 Økonomisk bindende aftaler, herunder sponsoraftaler, kan kun indgås med underskrift fra de tegningsberettigede personer.

8.4 Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer fordelt på en formand, en næstformand, en kasserer samt 3-4 yderligere bestyrelsesmedlemmer, hvoraf hver af NORD's afdelingsudvalg har ret til at være repræsenteret med ét medlem.

8.5 Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at varetage driften af eksisterende eller nye afdelinger.

8.6 Bestyrelsen kan nedlægge et udvalg, hvis afdelingen er nedlagt på generalforsamling.

8.7 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Afdelingsudvalget indstiller forud for generalforsamlingen hvem hvert afdelingsudvalg ønsker, der skal repræsentere afdelingsudvalget i bestyrelsen. Indstillingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vælger generalforsamlingen ikke de af afdelingsudvalgene indstillede, kan hvert afdelingsudvalg straks på generalforsamlingen indstille en ny kandidat til bestyrelsen.

8.8 Halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges i lige år, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

8.9 Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 18 år.

8.10 Kandidater kan vælges i deres fravær, hvis denne på forhånd skriftligt har meddelt bestyrelsen, at kandidaten ønsker at opstille til valg på generalforsamlingen.

8.11 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som bestyrelsen finder anledning dertil.

8.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og formanden eller næstformanden er blandt de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

8.13 Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

8.14 Der føres et referat fra bestyrelsesmødet, som gennemlæses og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

8.15 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsgang ved bestyrelsesvedtagelser.

8.16 I situationer, hvor NORD's vedtægter eller bestyrelsesvedtagelser ikke direkte kan anvendes, træffer bestyrelsen afgørelse ved simpelt flertal.

8.17 I tilfælde af frafald i bestyrelsen, udvalg eller revision, supplerer hver aktivitet sig selv i samråd med bestyrelsen hvis påkrævet.

9. Regnskab

9.1 NORD's regnskabsår følger kalenderåret.

9.2 Regnskab forsynet med revisors påtegning fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

10. Hæftelse

10.1 NORD's medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser. Herfor hæfter alene NORD.

11. Ophævelse af NORD

11.1 Ophævelse af NORD kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor dette punkt er på dagsordenen som forslag.

11.2 Beslutning om NORD's ophævelse kræver, at mindst halvdelen af NORD's stemmeberettigede medlemmer er til stede, og forslagets vedtagelse kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

11.3 Såfremt der på generalforsamlingen ikke er fremmødt mindst halvdelen af NORD's stemmeberettigede medlemmer, men opnås der på generalforsamlingen et flertal som beskrevet ovenfor, indkalder bestyrelsen, i overensstemmelse med punkt 8, til en ny generalforsamling, hvor beslutning om klubbens ophævelse kan vedtages med et flertal på 2/3 uafhængig af antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

11.4 På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med NORD's formue, herunder fast ejendom og løsøre med simpelt stemmeflertal.

11.5 I tilfælde af NORD's ophævelse skal NORD's formue gå til idrættens fremme i Aalborg Kommune.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 19. marts 2014​

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.